Általános Szerződési Feltételek

Aktuális ( 2019.01.01-)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen általános szerződési feltételek hatályos: 2019. január 01. napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

Tisztelt Ügyfél! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti a Weboldal és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről. 

I. Általános rendelkezések, Üzemeltető
A https://www.kitisztitlak.hu domain alatt elérhető Weboldal üzemeltetőjének adatai (a továbbiakban: Üzemeltető):
Név: Meixner Ádám e.v.
Adószám: 68121604-1-26
Nyilvántartási szám: 51259570
Nyilvántartásba vevő szerv neve: Belügyminisztérium
Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 26
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@kitisztitlak.hu 
Telefon: +36 70 231 6004
Weblap internet címe:  www.kitisztitlak.hu 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS
Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére az info@kitisztitlak.hu e-mail címen.
1. Az Üzemeltetető takarítással foglalkozó egyéni vállalkozást üzemeltet (továbbiakban: Kitisztítlak). A Kitisztítlak online rendszert nyújt ügyfelei részére a Weboldalon, amelyen keresztül az ügyfelek megismerhetik az üzemeltető takarítással kapcsolatos szolgáltatásait, árajánlatokat kérhetnek. 
2. Jelen ÁSZF-ben a Weboldalt használó és Szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek ügyfélnek vagy ügyfeleknek minősülnek (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek).
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jelen ÁSZF-ben azok a rendelkezések, amelyek kizárólag fogyasztókra vonatkoznak azt jelen ÁSZF külön jelzi (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).
4. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön mint Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
5. Az Üzemeltető a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
6. A jelen ÁSZF határozza meg az Üzemeltető és az Ügyfél közötti Szolgáltatás feltételeit, valamint a közöttük keletkező jogokat és kötelezettségeket (Üzemeltető és Ügyfél vagy Ügyfelek a továbbiakban együtt: Felek).
Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a Fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁSZF-ben található.
II. A szerződés, annak nyelve és formája
1. A Felek közötti szerződés a jelen VII./2./2.5., VII./3./3.3. és VII./4./4.3. pontban rögzítettek szerint jön létre.
2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. 

III. Az Üzemeltető Szolgáltatásának korlátai
 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatás a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat jelenti. 

IV. Az Üzemeltető felelőssége
1. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.
2. Kár bekövetkezése esetén az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet a kárról.
3. Az Üzemeltető környezetbarát takarítószereket biztosít az Ügyfél számára. A környezetbarát takarítószerekkel kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető kizárja. Az Ügyfél által a Szolgáltatáshoz biztosított takarítószerek rendeltetésszerű használatából eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
4. Amennyiben az Üzemeltető foglalkoztatásában álló alkalmazott az Üzemeltetőt megkerülve nyújt Szolgáltatást az Ügyfél részére, akkor az ennek eredményeként bekövetkezett károkért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.
5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. 
6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.
7. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az Ügyfél, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

V. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Weboldal kompatibilis a közismert internet böngészőkkel. A megjelenő adatokat MySQL tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
2. Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

VI. Az Ügyfél adatai
1. Az Ügyfelet teljes körű felelősség terheli a fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű Szolgáltatással kapcsolatban. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. azonosítójának és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.
2. Az Ügyfél kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Weboldalnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Weboldalon való módosítással haladéktalanul aktualizálja. Az Ügyfélnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult az Ügyfél valódiságát ellenőrizni.
3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldallal történő bármilyen visszaélés esetén.
4. Az Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.

VII. A Szolgáltatás és a megrendelésének menete
1. Szolgáltatás
1.1. A Szolgáltatást a legtöbb esetben az Üzemeltető foglalkoztatásában álló két személy (takarító) nyújtja az Ügyfél részére, tekintettel erre, a Szolgáltatás nyújtásával fele annyi idő alatt végeznek. Ez a Szolgáltatás díját nem befolyásolja.
1.2. Munkaidő: az Üzemeltető foglalkoztatásában álló takarítók minden hétköznap 8:00-18:00 óráig vállalják a Szolgáltatás nyújtását. Az ettől eltérő időpontok megbeszélés alapján lehetségesek.
1.3. A Szolgáltatás nyújtása történhet:
az Üzemeltető által biztosított takarítóeszközökkel
1.4. Az Üzemeltető csak azt a Szolgáltatást biztosítja az Ügyfél részére, amely Szolgáltatást az Ügyfél a megrendelés során kiválasztott.

2. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata
2.1. Az Üzemeltető a Weboldalon árajánlatadó és megrendelő űrlapot biztosít az Ügyfél részére (a továbbiakban: Űrlap).
2.2. Az Űrlapon keresztül az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a Szolgáltatás típusát. 
2.3. A „Következő” gombra kattintva még nem keletkezik fizetési kötelezettsége. 
2.4. A Szolgáltatás megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre, az Ügyfél megrendelését követően a Weboldal 24 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. 
2.5. A megrendelést megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben az Ügyfél hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért az Ügyfelet terheli a felelősség, és az Üzemeltető felelősségét kizárják.


VIII. A Szolgáltatás díjával kapcsolatos tájékoztatás és a fizetési mód
1. Az Ügyfélnek az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásért cserébe díjfizetési kötelezettsége áll fenn (a továbbiakban: Szolgáltatási díj).
2. A Szolgáltatási díj összege tartalmazza a környezetbarét takarítószerek árát.
3. Az Üzemeltető a Szolgáltatás kapcsán fenntartja a Szolgáltatási díj megváltoztatásának jogát, azonban az Üzemeltető erről az Ügyfeleket vagy a megrendelés során megadott e-mail címükön tájékoztatja, vagy a Facebook oldalon, vagy a Weboldalon.
4. Az Ügyfél a Szolgáltatási díj összegét készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni az Üzemeltető részére a Szolgáltatás befejezését követően.
5. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása több napon keresztül történik, akkor az Üzemeltető kérheti, hogy az aznap elvégzett munka ellenértékét az Ügyfél megfizesse a részére készpénzben.
6. Amennyiben az Ügyfél rendszeresen kéri az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatást, akkor az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatási díjat az Üzemeltető részére a megjelölt Bankszámlaszámra fizesse meg minden tárgyhónap végén átutalással.
8. Az Üzemeltető a Szolgáltatás elvégzését követően számlát állít ki az Ügyfél részére. 
9. Szamlazz.hu: Az Üzemeltető a Szolgáltatás számláját a Szamlazz.hu szolgáltatón keresztül biztosítja. Online fizetés és készpénzzel való fizetés esetén Ön elfogadja a Szamlazz.hu működési és adatkezelési feltételeit, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szamlazz.hu részére kiadja az Ön személyes adatait, amelyek szükségesek a szolgáltatások megfelelő működéséhez. A Szamlazz.hu általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.szamlazz.hu/felhasznalasi-feltetelek A Billingo.hu adatkezeléséről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.szamlazz.hu/adatkezelesi-tajekoztato. Online fizetés és készpénzzel való fizetés esetén az elektronikus bizonylatot az Üzemeltető saját a Szamlazz.hu-nál 8 évig őrzi meg. A Szamlazz.hu a Szolgáltatásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld az Ügyfélnek. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, és jogszabály alapján csak elektronikus formában hiteles, papír formában nem hiteles. Az Üzemeltető az e-számlát a megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Szamlazz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Korlátolt Felelősségű Társaság) közbeiktatásával bocsátja ki. Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételének folyamata megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.
10. A fizetés lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Weboldal – a Ügyfél egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül – más egyéb díjat nem számíthat fel. Az Üzemeltető emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
11. Az Ügyfélnek a Szolgáltatási díj megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. Az Üzemeltető részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot az Ügyfél nem nyújt.

IX. Az Ügyfél kötelezettségei
1. Az Ügyfél a Szolgáltatás megrendelésekor több lehetőségek közül választhat. 
3. Az Ügyfél nem kérheti fel az Üzemeltető által alkalmazott takarítókat munkavégzésre az Üzemeltető megkerülésével a takarító alkalmazottak szerződéseinek ideje alatt, illetve az Üzemeltető és az alkalmazott takarítók közötti munkaszerződés megszűnését követő fél éven belül. 
4. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF X./3 pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az Ügyfél kötbér fizetésére köteles az Üzemeltető felé, amelynek összege 200.000,- Ft összeg.

XI. Szerzői jogok
1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Ügyfele a Weboldalon megjelenített, nem Ügyféltól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 
2. Üzemeltető valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem Ügyféltől származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

XII. A szerződés tartalmának egyoldalú módosítása és a szerződés megszüntetése
1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Az ÁSZF módosításáról az Üzemeltető Önnek a megrendelés során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze, amennyiben a módosított ÁSZF-t nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁSZF-t elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-t, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb. Az ÁSZF módosítását a Weboldal is külön jelzi.
2. Felek jogviszonyukat közös akarattal írásban módosíthatják, illetve megszüntethetik.
3. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek a jogviszonyukat azonnali hatállyal felmondhatják. Súlyos szerződésszegés esetei, többek között (nem taxatív felsorolás)
az Ügyfél díjfizetési, illetve egyéb fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
az Ügyfél jelen ÁSZF-ben vállalt lényeges kötelezettségét, vagy tilalmat megszegi,
bármelyik fél egyéb kötelezettségének határidőn belül neki felróható módon nem tesz eleget és ezt a mulasztását a másik fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem orvosolja.

XIII. Az Ügyfeleket megillető elállási jog és felmondási jog
Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

XIV. A Fogyasztókat megillető elállási jog és felmondási jog
Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.
1. Elállási jog
Mi az elállási jog?
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog a Fogyasztót addig illeti meg, ameddig az Üzemeltető nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását. Azt követően a Fogyasztót felmondási jog illeti meg.
Az elállási jog hogyan és mikor gyakorolható?
A Fogyasztó az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Ha Ön felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6800 Hódmezpvásárhely, Csillag utca 26. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a megrendelés során megadott e-mail címről fogadjuk el.
Mikor hosszabbodik meg a 14 napos elállási határidő?
Amennyiben az Üzemeltető nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
2. Felmondási jog
Mi a felmondási jog?
Jelen Weboldalon az Üzemeltető takarítási szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére. Ez Szolgáltatásnak minősül. Ezért a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében amennyiben kéri, hogy az Üzemeltető a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását, akkor az erre irányuló nyilatkozat megtételét követően, ha a teljesítés megkezdődik, akkor Önt a jelen fejezetben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 
A felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható?
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 26. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a rmegrendelés során megadott e-mail címről fogadjuk el. 
A felmondási jog gyakorlása a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
A felmondási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a felmondási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.
Amennyiben a szolgáltatás teljesítését az Üzemeltető megkezdi és Ön ezt követően, de még a teljes szolgáltatás nyújtását megelőzően gyakorolja felmondási jogát, akkor Ön köteles a felmondás Üzemeltetővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Üzemeltető számára megfizetni. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 
Az Üzemeltető kötelezettségei a Fogyasztó felmondása esetén
Felmondás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

XV. Az Ügyfelekre vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés)
Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

XVI. Fogyasztókra vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés)
Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.
1. A kellékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogokról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.
A megrendelése alapján létrejött szerződés alapján kellékszavatosság illeti meg a Weboldal hibás teljesítése esetén. A Weboldal hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Weboldal, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást nem kért, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy éven belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Jelen Weboldalon Ön terméket nem tud vásárolni, csak szolgáltatást, ezért a termékszavatossági igény fogalmilag kizárt.

XVII. A panaszkezelés módja
Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.
1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
2. Az Ügyfél az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és az Ügyfélnek megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles az Ügyfélt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
4. Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-   775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;  zmbekelteto@zmkik.hu 
 5. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu 
6. Panasza esetén elsődlegesen a Ügyfél vagy Ügyfél lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.
7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és az Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy az Üzemeltető kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
8. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető a székhelye szerinti békéltető testületnél  vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban az Üzemeltető kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. Az Üzemeltető mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.
9. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetőt békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.
10. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.
11. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
12. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900
Fax: (1) 472-8905
13. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).

XVIII. Záró rendelkezések
1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

1. számú melléklet
Elállási/felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az Üzemeltető részére.) 
Címzett: 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
Kitisztítlak kárpit és szőnyeg
Ha kérdésed, kérésed vagy megjegyzésed van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, fordulj bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.
 
Telefonszám: +36 70 231 6004
Kapcsolat
Kövessen minket